INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů:

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost DA Servis CZ s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to
nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží
(nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy),a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE

1.1.
Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost DA servis CZ s.r.o., se sídlem Korunovační 103/6 , Praha 7, identifikační číslo: 49620665, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 89615 (dále jen "správce").

1.2.
Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa pro doručování Korunovační 103/6, Praha 7, 170 00,

adresa elektronické pošty info@daservis.com / l.eliasova@daservis.com,

telefon +420 233 372 002 .

1.3.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍOSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že
toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.
splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem

před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

(dále jen "nařízení");

2.1.2.
splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1

písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci

obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o učetnictví, ve znění

pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně

doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením

takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále

po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle

však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.
Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na

dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické

služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

5.2.
Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících

z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady

v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)

nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1.
Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu
nebo výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a
dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.
Pokud byste se domníval(a), že zpracování Vašich osobních údajů bylo porušeno

či je porušováno nařízení, obraťte se na nás, abychom věc vyřešili. Kromě jiného máte

právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnení smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

[CNW:Counter]